Privacy Policy

Friesland Kliniek vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Friesland Kliniek veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Deze privacyverklaring is van toepassing op Friesland Kliniek en Het Esthetisch Centrum Friesland. We hanteren in verband met leesgemak alleen de naam Friesland Kliniek in dit document.

U kunt in deze privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en gezondheidsgegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bij ons komt voor onderzoek of behandeling. Ook als u de website van Friesland Kliniek bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Friesland Kliniek mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (de behandelovereenkomst);
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst, Zorgverzekeringswet);
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Friesland Kliniek (gerechtvaardigd beland).
 • Uw specifieke toestemming;

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Algemene communicatie en spreekurenplanning (NAW-gegevens, telefoon, e-mail);
 • Goede en veilige zorgverlening volgens de behandelovereenkomst (verwijsbrief, uitgebreide gezondheidsvragen, voorgeschiedenis, medicatiegebruik, allergieën, planning van spreekuren en behandelingen etc. We leggen alles vast in een medisch dossier);
 • Identificatie (BSN-nummer, type en nummer legitimatiebewijs);
 • Declaratie van de behandeling bij uw zorgverzekeraar (zorgverzekeraar en polisnummer);
 • Facturatie niet-verzekerde zorg;
 • Meten van behandelresultaten en patiënttevredenheid;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Interne kwaliteitsdoeleinden;
 • (Wetenschappelijk onderzoek);
 • Versturen van nieuwsbrieven en marketingdoeleinden.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Zorgverleners en ondersteunende medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taken en verantwoordelijkheden.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Met huisarts/verwijzer:  brief met de uitgevoerde behandelingen en/of advies voor verdere zorgverlening. Voor behandelingen zonder verwijzing (niet verzekerde zorg) doen we dit ook, tenzij u daartegen bezwaar heeft.
 • Apotheker als er medicatie wordt voorgeschreven en het recept digitaal wordt verstuurd.
 • Overige zorgverleners als u wordt doorverwezen: verwijsbrief
 • Zorgverzekeraar: declaratie van uw behandeling, de omschrijving van de behandelcode of zorgactiviteit bevat medische gegevens. Ook uw BSN wordt hierbij doorgegeven.
 • In heel specifieke gevallen kan het zijn dat we uw gegevens verstrekken vanwege wettelijke verplichtingen zoals aan justitie, IGJ. We controleren dan eerst het doel en proportionaliteit en volgen de door de KNMG opgestelde richtlijnen.

Friesland Kliniek zal uw gegevens nooit doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Hoe gaat Friesland Kliniek met uw persoonsgegevens om?

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Friesland Kliniek passende technische en organisatorische maatregelen. Iedere medewerker van Friesland Kliniek is tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor anderen die door Friesland Kliniek zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

De systemen waarin patiëntgegevens zijn opgeslagen, zijn alleen toegankelijk voor medewerkers voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijzen beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, meerfactorauthenticatie etc. Wij werken uitsluitend met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. E-mails waarin medische of andere bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen, worden alleen via versleutelde e-mail verstuurd (Zorgmail, Zivver).

Ook zorgen we voor maatregelen zoals backups tegen verlies van gegevens door brand of diefstal.

Met leveranciers die in onze opdracht uw gegevens verwerken, zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin zijn onder andere beveiligingsafspraken vastgelegd. Een verwerker mag uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Friesland Kliniek bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Uw medisch dossier moeten wij 20 jaar bewaren, voor declaratiegegevens is de bewaartermijn 7 jaar.

Uw rechten

Op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandeling en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op:

Informatie: Door middel van deze privacyverklaring Friesland Kliniek informeren wij u over onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.   

Inzage in en afschrift van uw gegevens: Bent u patiënt van Friesland Kliniek en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. U kunt ook een kopie van (een deel van) uw dossier opvragen.

Recht op rectificatie: U heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Als u het niet eens bent met de inhoud van het medisch dossier en de medisch specialist gaat niet akkoord met u voorgestelde aanpassing, dan kunt u een eigen zienswijze aan het dossier laten toevoegen.

Recht op gegevenswissing: Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Toch kunnen we niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking: Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Friesland Kliniek onrechtmatig is.

Recht van bezwaar: Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Friesland Kliniek kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit: Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief of mail aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. U kunt ook ons contactformulier op de website invullen. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij kunnen u vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Over deze privacyverklaring

Friesland Kliniek kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 1 augustus 2023. De meest recente versie vindt u altijd op Friesland Kliniek.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op: 

Friesland Kliniek
Tesselschadestraat 8
8913 HB Leeuwarden

info@frieslandkliniek.nl